Všeobecné obchodní podmínky

 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://www.dovezflasku.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží. Prodejcem a provozovatelem eshopu je společnost Dovez flašku s.r.o. se sídlem Oblá 418/73, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČO 06863256.
 2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, uvedená cena je konečná.
 3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://www.dovezflasku.cz) bude u prodávajícího uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 8. Přijetím objednávky ze strany prodávajícího je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany prodávajícího za přijatou, pokud prodávající nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany prodávajícího ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem prodávajícího. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je prodávající oprávněn objednávku zrušit (stornovat).


OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

 1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
  Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
 3. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle dané obce (do minimální výše objednávky se nezapočítávají tabákové výrobky).
 4. Doba rozvozu:
  každý den 15:00 do 07:00 hod
 5. Náklady na dodání:
  Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč až 101 Kč dle dané obce – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle dané obce (do minimální výše objednávky se nezapočítávají tabákové výrobky).

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží kromě tabákových výrobků. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (prodávající si vyhrazuje cca 10 – 20 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) prodávající neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.


AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

 1. E-shop https://www.dovezflasku.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.
 2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.


ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Prodávající je oprávněn rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 3. U baleného zboží v originálním obalu je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží. Pokud u baleného zboží v originálním obalu není uvedena doba minimální trvanlivosti tak je doba minimální trvanlivosti neomezená.
 4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
  kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Prodávající odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno.
 7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí prodávající.
 8. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).
 9. Reklamaci je třeba provést telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše).
 10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  odstranění vady dodáním nové věci
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  odstoupení kupujícího od smlouvy
  Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
 11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)
  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. prodávajícímu). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Máme zavřeno. Opět rozváříme za

0hod. 0min. 0sec.